Kweekhuis

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van MHD Tuintechniek

Algemene Bepalingen MHD Tuintechniek

Lid 1 Definities

Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd

Koper: Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met MHD Tuintechniek,

MHD Tuintechniek, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te Jan kriegestraat 12, 3443 TJ te Woerden.

Op grond van de gewijzigde Opiumwet artikel 11a per 1 maart 2015, levert MHD Tuintechniek alleen aan kopers die expliciet hebben verklaard, de spullen anders aan te wenden dan voor strafbaar gestelde feiten overeenkomstig de Opiumwet.

MHD Tuintechniek verkoopt ter voorkoming van de overtreding van artikel 11a van de opiumwet bijvoorbeeld niet meer als 4 hps lampen per persoon. Tevens behoud MHD Tuintechniek het recht bestellingen te annuleren wanneer vermoed word dat de door u bestelde combinatie van spullen gebruikt zullen worden voor beroepsmatige dan wel grootschalige illegale hennepteelt.

Overeenkomst: Elke tussen de Koper en MHD Tuintechniek gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door MHD Tuintechniek in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden.

Voorwaarden: De algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van MHD Tuintechniek.

 

Lid 2 Toepasselijkheid Voorwaarden

Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper - waaronder inkoop-voorwaarden - maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden MHD Tuintechniek niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.

Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en MHD Tuintechniek tot stand gekomen overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.

 

Lid 3 Totstandkoming Overeenkomst

Offertes en aanbiedingen van MHD Tuintechniek zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Een overeenkomst komt tot stand doordat Koper een bestelling plaatst bij MHD Tuintechniek en de aanvaarding door MHD Tuintechniek van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaard Koper de toepasselijkheid van de voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door MHD Tuintechniek, indien MHD Tuintechniek niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.

Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 14 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden.

 

Lid 4 Overmacht

In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, word MHD Tuintechniek ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is MHD Tuintechniek ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.

Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop MHD Tuintechniek geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.

De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.

Koper kan in geval van overmacht van MHD Tuintechniek geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van MHD Tuintechniek.

 

Lid 5 Aansprakelijkheid

MHD Tuintechniek is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door MHD Tuintechniek geleverde zaken.

MHD Tuintechniek is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door MHD Tuintechniek.

De aansprakelijkheid van MHD Tuintechniek ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.

Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens MHD Tuintechniek een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

Lid 6 Betaling

MHD Tuintechniek brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en MHD Tuintechniek kunnen overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door MHD Tuintechniek aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.

Indien de Koper en MHD Tuintechniek overeengekomen zijn de nota te voldoen onder rembours, dan zal MHD Tuintechniek pas overgaan tot verzending van het overeengekomen, nadat de Koper een bevestiging heeft gegeven aan MHD Tuintechniek van de bestelling. Indien de levering zonder opgave van redenen niet wordt ontvangen of afgehaald, met uitzondering als de zending niet aangeboden wordt door de reguliere postbezorging, dan behoudt MHD Tuintechniek zich het recht voor om de kosten van de remboursverzending te verhalen op de Koper.

MHD Tuintechniek houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. MHD Tuintechniek zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aanMHD Tuintechniek te worden ingediend.

Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan MHD Tuintechniek.

MHD Tuintechniek heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van MHD Tuintechniek is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens MHD Tuintechniek te verrekenen met enige vordering van de Koper op MHD Tuintechniek, uit welke hoofde dan ook.

Bij niet of niet-tijdige betaling is MHD Tuintechniek vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 2.75% per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is MHD Tuintechniek gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15% van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door MHD Tuintechniek te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van MHD Tuintechniek om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.

Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens MHD Tuintechniek, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is MHD Tuintechniek gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens MHD Tuintechniek is nagekomen.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is MHD Tuintechniek bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van MHD Tuintechniek om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.

 

Lid 7 Eigendomsvoorbehoud

Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens MHD Tuintechniek uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt MHD Tuintechniek zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken

 

Lid 8 Garantie

Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door MHD Tuintechniek zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.

De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.

Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is MHD Tuintechniek niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade(veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.

MHD Tuintechniek is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.

De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij MHD Tuintechniek. MHD Tuintechniek verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.

 

Lid 9 Levering

Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de pakketservice van DHL.

MHD Tuintechniek streeft naar een leveringstermijn van 1 werkdag voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland. 

Indien tussen de Koper en MHD Tuintechniek overeengekomen is tot verzending van de zaken onder rembours, zal MHD Tuintechniek dit schriftelijk kenbaar maken aan de klant.

Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt MHD Tuintechniekzich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van MHD Tuintechniek.

Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.

MHD Tuintechniek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.

 

Lid 10 Klachtrecht en Retourzendingen

Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, telefonisch of per mail MHD Tuintechniek in te lichten. Na deze inlichting heeft de Koper nogmaals een periode van 14 dagen om de voor retour gemelde producten te retourneren. De kosten voor retour worden gedragen door de Koper. Terugbetaling door MHD Tuintechniek van kosten zal binnen 14 dagen na inlichting geschieden mits de producten in goede staat zijn ontvangen. Indien u goederen bij ons heeft afgehaald geld hier voor een termijn van 7 dagen en geven wij enkel een waardebon uit.

Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens MHD Tuintechniek ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota.

Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de Koper de instructies opvolgen van MHD Tuintechniek.

Indien aan de Koper niet conform de overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan MHD Tuintechniek. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van de koper. De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.

MHD Tuintechniek zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van MHD Tuintechniek. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal MHD Tuintechniek de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@kweekhuis.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 
Lid 10 Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Wanneer u uw gehele bestelling retourneert, krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd worden. Artikelen dienen ongebruikt en compleet te zijn. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@kweekhuis.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten.Lid 11 - Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Lid 12 - Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. verzegelde producten en glaswerk. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.

 


Lid 13 Risico's

Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van MHD Tuintechniek tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering.

De Koper dient MHD Tuintechniek onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van MHD Tuintechniek dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij MHD Tuintechniek berust, is MHD Tuintechniek gerechtigd de zaken bij de Koper te revindiceren. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor MHD Tuintechniek toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.


Lid 14 Laagste prijsgarantie

Bij MHD Tuintechniek word de laagste prijs gegarandeerd. Wel geld hier dat een aantal partijen zijn uitgesloten in de vergelijking. 

 

Lid 15 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

MHD Tuintechniek is zich bewust van het feit dat de zaken die worden aangeboden in de normale bedrijfsuitoefening dienen te worden aangewend voor doeleinden binnen het rechtelijk toegestane systeem. MHD Tuintechniek wil hierbij ook aangeven dat het oogmerk van de bestemming voor de overeengekomen zaken, louter ligt in de sfeer van de aansprakelijkheid van de Koper.

MHD Tuintechniek heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van MHD Tuintechniek hebben toegang tot deze gegevens.

De Koper kan de bij MHD Tuintechniek de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.

Op prijswijzigingen en typ fouten voorbehouden. Afbeeldingen op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid.

 

 

LET OP:

G-TOOLS producten kunnen na productie niet worden geannuleerd, dit in verband met het op maat maken van de kasten.